Resilio Sync Free - Alle data back-uppen en syncen (2023)

Datasynchronisatie kan in verschillende scenario’s handig zijn. Je wilt bijvoorbeeld de gewijzigde bestanden op je laptop bij thuiskomst ook naar je desktop overzetten, of de data van alle gezinsleden automatisch synchroniseren met een centraal medium. Ook versleutelde datasynchronisatie met een pc buiten je eigen netwerk behoort tot de mogelijkheden.

Eerder hebben we je een slimme back-upstrategie voorgesteld aan de hand van het gratis Duplicati.

Het eerste scenario van dit artikel bouwt in zekere zin verder op die opzet: belangrijke data op de desktop, laptop of het mobiele apparaat van ieder gezinslid kunnen worden gesynchroniseerd met een gecentraliseerd medium, zoals een (toegewijde) pc of een NAS. De synchronisatiemappen op dat medium kunje dan op hun beurt veilig naar andere media back-uppen (met Duplicati).

Verder in dit artikel tonen we je nog een ander scenario, waarbij je bestanden versleuteld synchroniseert met een pc buiten je thuisnetwerk.

Centraal medium

Zoals je al uit de inleiding begreep, beschikken we voor ons synchronisatie-en-back-up- scenario bij voorkeur over een centraal medium dat op elk moment in je netwerk bereikbaar is. Dat kan een NAS zijn (zie kader), maar we gaan ervan uit dat je hiervoor een (eventueel niet langer actief gebruikte) pc wilt inzetten. Dat zou in principe ook een Mac of een Linux-machine kunnen zijn – zowel Duplicati 2 als Resilio Sync draait ook op deze platformen – maar wij houden het hier bij Windows.

Idealiter zorg je voor een schone Windows-installatie op basis van een lokaal account en alleen de noodzakelijke software (Resilio Sync en, met het oog op back-ups, Duplicati). Creëer in de Verkenner een submap voor iedere gebruiker of pc waarvoor je data wilt synchroniseren, bijvoorbeeld \sync\desktop-kantoor, \sync\laptop-Toon enzovoort. Deze centrale pc is bovendien continu met je thuisnetwerk verbonden.

© PXimport

Resilio (en Duplicati) op NAS

Beschikje over een NAS, dan kunje die inschakelen als centrale hub voor je synchronisatie- en back-upoperaties.

Je vindt Resilio Sync in het officiële App Center van QNAP. Duplicati blijkt iets lastiger, maarje kunt hiervoor aankloppen bij Qnapclub, een pakketbron (in het Engels ‘repository’) die je dan wel eerst op je QNAP-NAS moet toevoegen. Vervolgens installeer je eerst de app Qmono (met ontwikkelaarstools), waarna je Duplicati kunt installeren op je NAS.

Resilio Sync is ook beschikbaar voor de meeste NAS’en van Synology, maar ook hier vergt de installatie van Duplicati wat extra werk. Zo moet eerst het pakket Mono (hg59) worden geïnstalleerd via de pakketbron van Synocommunity.

© PXimport

Installatie

Over naar de softwarematige kant van ons scenario. We gaan daarvoor aan de slag met de gratis versie van de sync- en sharetool Resilio Sync. Die vindje hier. De betaalde varianten bieden weliswaar meer opties, maar voor onze doeleinden kan de gratis editie volstaan (zie ook www.tiny.cc/resilio). De tool werkt op basis van p2p-technologie (peer-to-peer), dus je bestanden worden niet in de cloud bewaard. Een geruststellende gedachte.

Wij kiezen hier voor de Windows-versie, 64bit om precies te zijn (je vindt de systeemarchitectuur van je pc via Windows-toets+Pause). Start de installatie op je centrale pc, laat alle opties geselecteerd en plaats zeker ook een vinkje bij Installeer Resilio Sync als Windows-service, zodat je je niet telkens bij Windows hoeft aan te melden. Je bevestigt dit met het id van een Windows administrator-account.

Een paar muisklikken verder verschijnt dan de webinterface van Resilio Sync, op het standaardadres http://localhost:8888. Vervolgens word je om een ‘identiteit’ gevraagd. Bevestig die met Identiteit maken.

© PXimport

Basisconfiguratie

Klik vervolgens op het tandwielpictogram en zet indien nodig in de rubriek General de taal op Nederlands, waarna je de sessie herstart. In de rubriek Web UI kun je de interface afschermen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord. Alsje de interface ook vanaf een ander netwerktoestel wilt benaderen, verwijderje hier het vinkje bij Sta enkel verbinding toe vanaf dit apparaat. Je moet dan wel nog even de service herstarten: druk op Windows-toets+R en voer services.msc uit. Scrol tot bij Resilio Sync Service en klik linksboven op De service opnieuw starten.

Resilio Sync laat zich nu ook aansturen vanaf een andere netwerk-pc, op het adres http://<intern-ip-adres-van-ResilioSync-pc>:8888.

© PXimport

Synchronisatiemap

Je bent nu klaar om de eerste map van een willekeurige computer in je netwerk naar de centrale pc te synchroniseren met Resilio Sync. Via de plusknop linksboven voeg je je (eerste) doelmap toe. Selecteer hier Standaardmap, verwijs naar een van de eerder aangemaakte submappen op je centrale pc of NAS (zie bij ‘Centraal medium’), en bevestig met Openen. Er verschijnt nu een dialoogvenster waarin je bij Machtiging de optie Lezen en schrijven instelt. Desnoods openje dit venster door de muisaanwijzer boven de mapnaam te houden en op Delen te klikken.

Je dient nu nog op de gewenste desktop of laptop een koppeling naar deze doelmap te maken. Open hiervoor het tabblad Code en klik op Kopiëren naast de code bij Lezen en schrijven. Deze code kunje dan met Ctrl+V in een tekstdocument plakken en bewaren op bijvoorbeeld een usb-stick. Er is ook nog het tabblad QR-code, maar dat is vooral bedoeld om te koppelen met de mobiele app van Resilio Sync.

© PXimport

Koppeling creëren

Om iets met die link of code te kunnen aanvangen, moet Resilio Sync wel op je desktop(s) of laptop(s) geïnstalleerd zijn – de ‘clientinstallatie’ van Resilio Sync, zeg maar.

Dat gebeurt op dezelfde manier als bij je centrale pc (zie bij ‘Installatie’). Wel kun je deze keer gerust het vinkje weglaten bij Installeer Resilio Sync als Windows-service, zodat Resilio Sync zich ook vanuit een gewoon programmavenster laat benaderen op je pc.

Nu creëerje op dit toestel een koppeling naar de synchronisatiemap op de centrale pc. Start hiervoor de applicatie Resilio Sync op je desktop of laptop, klik linksboven op de plusknop, kies onderaan Geef een code of link op en plak de code uit het zonet gecreëerde tekstdocument in het veld. Druk op Volgende, verwijs naar de gewenste bronmap op je pc, klik op Map selecteren en op OK. De koppeling is een feit.

In Resilio Sync op de centrale pc verschijnt wellicht een melding dat er toegang tot de pc wordt gevraagd. Dat verzoek bevestigje dan door op het groene vinkje te klikken.

© PXimport

Synchronisatie

Je kunt de voortgang volgen in het hoofdvenster van Resilio Sync (druk hiervoor op de knop Mappen), zowel op je bron-pc als op de centrale pc. Je krijgt nog meer details over de datatransfer wanneer je rechts onderin op het grafiekpictogram klikt.

Let wel, het synchroniseren werkt hier twee kanten op. Nieuwe bestanden die je aan de ene kant toevoegt, duiken dus ook meteen aan de andere kant op. Dit geldt net zo goed voor bestanden die je verwijdert.

Wanneer je de muisaanwijzer boven een synchronisatiemap houdt en je op het knopje Opties (met de drie puntjes) klikt, kunje de synchronisatie wel onderbreken. Via de optie Verwijderen verbreekje definitief de koppeling tussen beide mappen. Selecteer hier zeker ook even de optie Voorkeuren en zorg dat er een vinkje staat bij Verwijderde bestanden opslaan in maparchief.

Wanneer je nu ooit per abuis data verwijdert uit zo’n synchronisatiemap, kunje vanuit dit menu de optie Archief openen en zo alsnog de verwijderde data terugvinden. Nog veiliger is het natuurlijk als je de synchronisatiemappen op je centrale pc geregeld back-upt met een gratis tool als Duplicati.

© PXimport

Extern toestel

Niets staat je in de weg om ook data te synchroniseren tussen een pc uit je eigen netwerk en een computer van een buur of kennis, zodat je data ook calamiteiten als brand of diefstal kunnen overleven.

De werkwijze is goeddeels dezelfde als we hierboven hebben beschreven, maar deze keer wilje je data natuurlijk wel veilig versleuteld versturen.

Open Resilio Sync op de gewenste pc, zoals je centrale pc of een netwerkclient, druk op de plusknop, kies Versleutelde map en verwijs naar de map die je met de externe pc wilt synchroniseren. In het bijbehorende deelvenster openje het tabblad Code. Kopieer de code bij Lezen en schrijven (zie bij ‘Herstel versleutelde data’) en de Versleutelde codenaar een tekstbestand en sla dit op. Je hoeft alleen de laatstgenoemde code met je kennis te delen, bijvoorbeeld via e-mail.

Die kennis installeert ook Resilio Sync, waarna hij de applicatie opent, de plusknop indrukt en Geef een code of link op selecteert. Hier vult hij je versleutelde code in en verwijst hij naar een nieuwe, nog lege doelmap op zijn pc (of NAS). Even later worden al je data naar deze doelmap gesynchroniseerd, maar alles wordt stevig versleuteld.

© PXimport

Herstel versleutelde data

Stel, om een of andere reden raakje de datamap kwijt waarvan je kennis een versleutelde versie bezit. Dan kunje die data alsnog herstellen.

Open Resilio Sync op je pc, selecteer de problematische synchronisatiemap en kies Opties, Verwijderen, OK. Klik op de plusknop en kies Geef een code of link op, waarna je de eerder bewaarde code Lezen en schrijven invult en naar een nieuwe, lege map op je eigen pc verwijst. Even later worden de versleutelde back-updata bij je kennis opgehaald en in leesbare vorm in die map op je pc gezet. Je data zijn gered.

© PXimport

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 13/07/2023

Views: 5861

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.